Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รถหัวลาก
รถบรรทุก
การเช่าเต็นท์
การเช่าตู้
 
- การเช่าตู้ทั่วไป
- การเช่าตู้ทำความเย็น
- การเช่าตู้สำนักงาน
คลังสินค้า
 
- เช่าพื้นที่เก็บของ
- เช่าพื้นที่จอดคอนเทนเนอร์
- Repack สินค้า
 
   
: ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาต๏ฟฝ๏ฟฝ : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก (Dry Container) ขนาดความยาว 6 เมตร (20 ฟุต)
รายละเอียดสินค้า: ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก
ชนิด: แห้ง/Dry Container
ลักษณะ:  ตู้สั้น
ขนาดความยาว: 6 เมตร
ขนาดความกว้าง: 2.43 เมตร
ขนาดความสูง: 2.60 เมตร
ลักษณะการบรรจุ: สินค้าทั่วไป และ สามารถดัดแปลงลักษณะตามความต้องการได้

  ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก (Dry Container) ขนาดความยาว 12 เมตร (40 ฟุต)
รายละเอียดสินค้า
:   ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก
ชนิด: แห้ง/Dry Container
ลักษณะ:  ตู้ยาว
ขนาดความยาว: 12 เมตร
ขนาดความกว้าง:  2.43 เมตร
ขนาดความสูง:  2.60 เมตร
ลักษณะการบรรจุ: สินค้าทั่วไป และ สามารถดัดแปลง ลักษณะตามความต้องการได้

 

บริษัท คีพฟอร์เวิร์ด จำกัด  เลขที่ 88 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ชั้น 18/1  ซอยลาซาล 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2745-8950  โทรสาร 0-2745-8951   อีเมล์ :  info@keepfwd.com