Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริการนำเข้า
บริการส่งออก
บริการทางศุลกากร
   


IMPORT
เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร
นอกจากนี้ผู้นำเข้ายังต้องได้รับใบอนุญาตในการนำเข้าสำหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าเอกสาร โดยทั้งหมดนี้ทางเรามีการให้บริการนำเข้าสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ด้วยระบบ e-Import  


 

 

บริษัท คีพฟอร์เวิร์ด จำกัด  เลขที่ 88 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ชั้น 18/1  ซอยลาซาล 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2745-8950  โทรสาร 0-2745-8951   อีเมล์ :  info@keepfwd.com