Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริการนำเข้า
บริการส่งออก
บริการทางศุลกากร
   
:

EXPORT
การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ ในความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากประเทศไทยต้องรายงานและผ่านพิธีการทางศุลกากร
บทบาทของกรมศุลกากรในเรื่องการส่งออกสินค้าคือการทำให้แน่ใจว่ามีการ รายงานสินค้าส่งออกจากประเทศไทยตามที่กรมศุลกากรกำหนด และควบคุมเรื่องใบอนุญาตสำหรับสินค้าบางประเภท นอกจากนี้กรมศุลกากรยังทำหน้าที่เก็บข้อมูลการส่งออกเพื่อช่วยให้รัฐบาลและ อุตสาหกรรมต่างๆนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
ก่อนบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบินเพื่อการส่งออก กรมศุลกากรต้องได้รับข้อมูลของสินค้าดังกล่าว และอนุญาตให้ส่งออกได้ ข้อมูลการส่งออกส่วนใหญ่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Export  เอกสาร โดยทั้งหมดนี้ทางเรามีการให้บริการนำเข้าสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ด้วยระบบ e-Export 

 
 
 

บริษัท คีพฟอร์เวิร์ด จำกัด  เลขที่ 88 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ชั้น 18/1  ซอยลาซาล 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2745-8950  โทรสาร 0-2745-8951   อีเมล์ :  info@keepfwd.com